KATSU
Served w. Soup,Rice & Salad
     
1. Ton Katsu (Breaded pork cutlet)
17.95
     
2. Chicken Katsu (Breaded chicken cutlet)
17.95
     

075-343-3936